Тэргүүн нүүр | Ажлын єрєє | Жуулчлал | Компани | Эмчлvvлэх | Буудал билет | Соёл урлаг | Суралцах | Эрээн хот | Бизнес | Сэтгэгдэл бичих


Монголчуудад Yйлчлэх вэбсайт


Монгол Хятад хос хэлний шинэ вэбсайт www.chinamon.com байгуулагдлаа. Энэ вэбсайт нь монгол анд нєхдийн бизнес болон аялал жуулчлалд хэлмэрч болж, хvvхэд дvv нараа хятадад суралцуулах мєн Хятадын эмнэлэгт євчнєє vзvvлэх vйл ажилгаанд нь бvх талаар мэрэгжлийн туслалцаа дэмжлэг vзvvлэх болно. Манай vйлчилгээ найдвартай, www.chinamon.com –д сэтгэл тайван зочилж, арилжаа бизнесээ єрнvvлж байна уу.   
Бээжингийн дөрвөн одтой зочид буудал
 

 

 
 
 
                               Бээжингийн дөрвөн одтой зочид буудал
                                  
                              Нэр, Байршил, Доод үнэ
 
                              1. Бээжингийн ЖинүТөн буудал Чоуяан дүүрэг Бэиюань
                              зам 86-р
                              номер, Зяамин 1-р дүүрэг 5-р номер,  268 юань
                              2. Бээжингийн Фингү Гүөжи буудал, Фингү дүүрэг
                              хойд зам 5-р
                               номер 240 юань
                              3. Бээжин Зинтай буудал, Шичин дүүрэг Дианмэн
                              баруун их зээл
                               38-р номер 435 юань
                              4. Зинхүюань Гүнюүси буудал Чоуяан дүүрэг
                              Байзияжуоний зүүн
                               23-р номер 390 юань
                              5. Бээжингийн Сяансиэши буудал Чоуяан дүүргийн
                              өмнө хэсгийн
                               Синюань баруун замын 6-р номер 288 юань
                              6. Бээжингийн Синжиан буудал Хайдэн дүүрэг
                              Санлихө, замын
                              7-р номер 460 юань
                              7. Бээжингийн Зинтайхайбу их буудал, Хайдэн дүүрэг
                              баруун
                              дөрвөн зам 136-р номер 328 юань.
                              8. Хуааирсэн буудал, Шижин дүүрэг Юайтан хойд
                              жижиг зам
                               2-р ноймер 288 юань.
                              9. Бээжин Шишидай их буудал, Шүэнү дүүрэг
                              Гуананьманий
                               их зээлийн 338-р номер 480 юань.
                              10. Гуамоушизин буудал, Чойяань дүүрэг Гуанчиманий
                              гадна их
                               зээлийн 18-р номер 410 юань.
                              11. Бээжингийн Хуавэи Шанү буудал, Шичан дүүрэг
                              Шидань хойд
                               их зээлийн 130-р ноймер. 360 юань
                              12. Бээжин Зиэзяань буудал, Чоуяань дүүргийн хойд
                              гурван замын
                              баруун хойд хэсэг 440 юань.
                              13. Бээжин Жинфу Иэнзэ их буудал, Вонфужин их
                              зээлийн
                               Ганиүхүтөний 31-р номер 278 юань.
                              14. Гүгун Хунцяан буудал, Дүнчиан дүүрэг Шатана
                              хойд замын
                               31-р номер 348 юань.
                              15. Зунюань буудал, Сижимэний гадна Гоуляанчу
                              зээлийн 18-р
                              номер 455 юань.
                              16. Бээжин Яатай Хуаюань буудал, Үицияо баруун
                              замын 75-р
                               номер 420 юань.
                              17. Бээжин Боудин төв буудал, Дүндамунчан замын
                              7-р номер
                               348 юань.
                              18. Дүнханжинжан их буудал, Шоутиэнлан замын 1-р
                              номер
                              398 юань
                              19. Кайфу буудал, Ажилчидын гудамж хойд зам 4-р
                              номер 578 юань.
                              20. Дагуанюань буудал, Ланцанюань замын 88-р номер
                              418 юань.
                              21. Жунфү шанү буудал, Дзүнжимэний гаднах иа замын
                              26-р
                              номер 350 юань
                              22. Жүнлиү буудал, Хойд гурван хэсгийн 4-р замын
                              2-р номер
                               618 юань
                              23. Бээжингийн Нийслэлийн их буудал, Чанманьдунда
                              зүүн их
                              зээлийн 3-р номер 557 юань.
                              24. Бээжин Жиндүзиажи буудал, Хойд лишилү замын 98
                              номер
                              598 юань
                              25. Фүжиань буудал Анжинсили 3-р дүүрэг 11-р номер
                              498 юань
                              26. Юүи буудал Жүнгуаньцүн өмнөд их зээлийн 1-р
                              номер 388 юань.
                              27. Бэифанзиаюань буудал, Ванфүзин их зээлийн
                              218-1 номер
                              568 юань.
                              28. Зигуань олон улсын харилцааны төв Хайдан
                              дүүргийн
                              Зунгаунцүн зүүн замын 1-р хороо 400 юань.
                              29. Жүнгуазигүнжизия буудал, Фүшиминий гаднах их
                              зээлийн
                              Жинүмё замын 1-р номер 480 юань.
                              30. Бээжин Цяанмэн буудал, Юнань замын 175-р номер
                              450 юань.
                              31. Зинма их буудал Шүэцин замын 38-р номер 435
                              юань.
                              32. Юншинхуаюань буудал, Фүцин замын 101-р номер
                              518 юань
                              33. Яаншань их буудал Жунгуанцөн их зээлийн 38-р
                              номер
                              298 юань.
                              34. Синдадү буудал, Цэгүжуан их зээлийн 21-р номер
                              220 юань.
                              35. Гадаадын тусгай мэрэгжилтэний их буудал, Хойд
                              4-р хэсэгийн
                              дунд замын 8-р номер 418 юань. Шизи юаньяан буудал
                              зүүн
                               гурван замын урд хэсэг 15-р номер 400 юань.
                              36. Шинжиний их буудал, Гуананмэний их зээл 1-р
                              номер 320 юань.
                              37. Саншүй буудал Шидан хойд их зээлийн Фикү
                              гудамж 45-р
                              номер 430 юань.
                              38. Нөфүтэ Хөфин буудал, Жиниү гудамж 3-р номер
                              450 юань.
                              39. Лидүзяар буудал, нисэх онгоцны буудал зам 972
                              юань.
                              40. Сияньванфү буудал, Цоуяан цэцэрлэгийн урд
                              замын хажууд
                               19-р номер 298 юань.
                              41. Хөнань их буудал Фанжаюаний Хуавиегийн дотор
                              28-р
                               номер 458 юань.
                              42. Гүөмо буудал Зяангүөминий зүүн талын их
                              зээлийн 1-р номер
                               609 юань.
                              43. Дэөбо буудал, Дэөбогын Шинюаний 22-р номер 403
                              юань.
                              44. Дафан буудал, баруун өртөөний өмнөх талбайн
                              зүүн хэсэг
                               298 юань.
                              45. Чуанбүөжунгун буудал гурван замын өмнө хэсгийн
                              100-р номер.
                              428 юань
                              46. Бээжин Жүнчин Тинтан Зиар буудал, Динаний зүүн
                              хэсэг 1-р
                              номер. 640 юань
                              47. Бээжин Бүөли буудал, Жантайгийн баруун замын
                              8-р номер.
                              550 юань
                              48. Бээжин Жинжан Фүюань их буудал аж ахуйн
                              мэргэжилийн нээн
                               хөгжүүлэлтийн дүүрэг Рүнхуа дунд замын 11-р
                              номер. 450 юань.
                              49. Бээжин Хүйюань олон улсын буудал Андинманы
                              гаднах Анли
                               замын 8-р номер 280 юань
                              50. Бээжин Улсын нийслэлийн их буудал. Нийслэлийн
                              онгоцны
                               буудлын урд хэсгийн Шоутяанлан зам 498 юань.
                              51. Анжин их буудал. Дүнчин дүүргийн Андимэний
                              гаднах их
                               зээлийн 2-р номер 748 юань.
                              52. Магиүбулу буудал, Шингүмэний дотор их зээл 6-р
                              номер.
                              552 юань
                              53. Жүнтү их буудал Хайдан дүүрэг Бэефүнвогийн 6-р
                              номер
                               380 юань.
                              54. Зианшө буудал Гуанлэн замын 5-р номер 328 юань
                              55. Бээжингийн Үжөү их буудал Бээжингийн зүүн
                              замын 8-р номер
                              520 юань
                              56. Бээжин Хуанжа их буудал хойд гурван замын 6-р
                              номер 750 юань
                              57. Бээжин Дорнодын соёлын буудал Жоудокөүлү зүүн
                              замын 101-р
                               номер 428 юань
                              58. Гөүиү их буудал Чоуяан дүүрэг Яаюунцүний 19-р
                              номер 380 юань
                              59. Жөүниүшизи их буудал Ляанхуаци зүүн замын 31-р
                              номер
                               485 юань
                              60. Жунхуанжаир буудал, Цайюань зээлийн нэгдүгээр
                              номер 536 юань
                              61. Шиншидай их буудал Гүонни их зээлийн 338-р
                              номер 480 юань
                              62. Шишиеүи буудал Шидан хойд их зээлийн 109-р
                              номер 468 юань
                              63. Сайтө буудал Жангоуны гаднах их зээлийн 22-р
                              номер 500 юань
                              64. Хүйюань их буудал хойд дөрвөн замын дунд замын
                              8-р номер
                               298 юань
                              65. Гуонжөү их буудал Сидан Хөндлөн замын 3-р
                              номер 558 юань
                              66. Дүнжонминсан буудал Дүнжонминсан гудамжинд
                              23-р номер
                              368 юань
                              67. Бээжин Шанчинюань худалдаа үйлчилгээний газар
                              Ландинчан
                              урд замын 5-р номер 398 юань 
                              68. Үйюань буудал Синюаньсили 18-р номер 398 
                               юань
                              69. Шиншизэ Ваньи буудал Чүнүймэний их зээлийн
                              гуравдугаар
                               номер 1570 юань
                              70. Лянмахө их буудал зүүн гурван замын хойд замын
                              8-р номер
                               568 юань
                              71. Кайлай их буудал Зангумэнь их зээлийн 2-р
                              номер 568 юань
                              72.  Хоуюаньзангү худалдаа үйлчилгээний буудал,
                              Зангумэний их
                              зээлийн 2-р номер 498 юань.
                              73. Гуонши их буудал Фанзиаюаний Хуавэлийгийн 26-р
                              номер
                              388 юань
                              74. Дүнфанхуаюань буудал Дүнзиминий өмнө их
                              зээлийн 6-р
                               номер 698 юань.
                              75. Чанфанзиар буудал Юүндэн замын 66-р номер 578
                              юань
                              76. Бээжин Тянхун Көюань их буудал Хайдэн дүүргийн
                              Жичүн
                               замын 25-р номер 550 юань
                              77. Бээжингийн үндэстэний буудал Фүшинманий доторх
                              их
                              зээлийн 51-р номер 458 юань
                              78. Бээжин Зинлүнь буудал Зяангуоминий гаднах
                              зээлийн
                               гуравдугаар номер 618 юань
                              79. Айвикө буудал зүүн замын 2-р номер 538 юань
                              80. Хуарун буудал Зангуо ззамын 35-р номер 350
                              юань
                              81. Хайнан буудал Юүндинмэний гаднах их зээлийн
                              188-р
                              номер 408 юань
 

 

 
Хятад Монголын бизнес Yйлчилгээ
Харилцах хvн: Сайнаа Mobile:+86-13691264612 Fax: +86-10-68653558(H)
Http:// www.chinamon.com E-mail: gasainaa@yahoo.com.cn
MSN: gsainaa@hotmail.com
Хаяг: 16A Shijingshan Road Beijing China 100040